? چگونه سند امنیت ملی آمریکا تهیه می شود؟ How Nation-States Craft National Security Documents

0

? چگونه سند  امنیت ملی آمریکا تهیه می شود؟

How Nation-States Craft National Security Documents
  ‏‎#کتاب

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت