چالش های مدیریت دولتی در ایران5-فصل سوم: مدیریت مشارکت جویانه در بخش دولتی

0

چالش های مدیریت دولتی در ایران 

بخش پنجم

فصل سوم: مدیریت مشارکت جویانه در بخش دولتی

جهت دانلود این مقاله کلیک کنید 

 

تلخیص :سیده هدی شمس

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت