مقاله: نگاهی متفاوت به مدیریت و نظریات آن

0

نگاهی متفاوت به مدیریت و نظریات آن

دکتر خلیلی شورینی
مقالات ذیل، مروری بر تاریخچه ی اندیشه ی مدیریت در ایران است که سالها پیش به قلم این استاد ارجمند نگاشته شده است.

برای دریافت بخش اول مقاله کلیک کنید.

برای دریافت بخش دوم و سوم مقاله کلیک کنید.

کامنت