تحلیل کتاب سنجی بر علم خط مشی از ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۷

0

تحلیل کتاب سنجی بر علم خط مشی از ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۷

آرین عظیمی

در مقاله ای که در سالگرد ۵۰مین انتشار مجله «علم خط مشی/ Policy Sciences» در ۳۰ اکتبر ۲۰۱۷ به منظور تحلیل کتاب سنجی علم خط مشی از طریق مقالات چاپ شده در این مجله توسط گویال/Goyal انجام شد، می توان مروری جالبی بر پژوهشگران اصلی، دیدگاه ها، و رگه های موضوعی در این مجله داشت؛ در ادامه به طور مختصر سعی کردم تا تصاویر آن را که خود گویای متن اصلی است، استخراج نموده و در این وبنوشت قرار دهم. لینک دسترسی به فایل اصلی در ذیل آمده است :

https://link.springer.com/article/10.1007/s11077-017-9300-6?no-access=true

دریافت فایل اصلی مقاله

 

پرکارترین مولفان

 

کشورهایی که مولفانشان بیشترین اثر را در علم خط مشی داشتند

 

پراستنادترین محققان

 

مرتبط ترین فصلنامه ها

 

موردبحث ترین موضوعات

 

موردتاکیدترین موضوعات مرتبط با خط مشی

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت