مشاهده: مقالات و تحلیل خط مشی پژوهی (نویسندگان مهمان)

مقالات و تحلیل خط مشی پژوهی (نویسندگان مهمان) 636751573553708801
اقتصاد سیاسی شفافیت: چه عاملی باعث پایداری سیاست‌های شفاف‌سازی می‌شود؟

اقتصاد سیاسی شفافیت: چه عاملی باعث پایداری سیاست‌های شفاف‌سازی می‌شود؟ ✍وحید کشافی‌نیا (دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی) اغلبِ سیاست‌های شفاف‌سازی، زیان‌های زیادی…

۱ ۲ ۳ ۱۴