مشاهده: مسأله یابی، دستورگذاری و مشروعیت یافتن خط‌ مشی عمومی

مسأله یابی، دستورگذاری و مشروعیت یافتن خط‌ مشی عمومی ۵۱
مسأله یابی، دستورگذاری و مشروعیت یافتن خط‌مشی عمومی ۳-دستورگذاری (دستور کار)،

مسأله یابی، دستورگذاری و مشروعیت یافتن خط‌مشی عمومی بخش سوم دستورگذاری (دستور کار)،فرآیند دستورگذاری ‌ (دستور کار) جهت دریافت نسخه…

مسأله یابی، دستورگذاری و مشروعیت یافتن خط‌ مشی عمومی photo_2018-03-18_18-56-56
مسأله یابی، دستورگذاری خط‌مشی عمومی ۲-جبرگرایی اقتصادی،اثر متقابل سیاست و اقتصاد،اندیشه‌ها و ایدئولوژی

 مسأله یابی، دستورگذاری خط‌مشی عمومی فصل دوم جبرگرایی اقتصادی،اثر متقابل سیاست و اقتصاد اندیشه‌ها و ایدئولوژی جهت دریافت نسخه الکترونیکی…