مشاهده: مسأله یابی، دستورگذاری و مشروعیت یافتن خط‌ مشی عمومی

مسأله یابی، دستورگذاری و مشروعیت یافتن خط‌ مشی عمومی photo_2018-03-18_18-56-56

مسأله یابی، دستورگذاری خط‌مشی عمومی ۲-جبرگرایی اقتصادی،اثر متقابل سیاست و اقتصاد،اندیشه‌ها و ایدئولوژی

 مسأله یابی، دستورگذاری خط‌مشی عمومی فصل دوم جبرگرایی اقتصادی،اثر متقابل سیاست و اقتصاد اندیشه‌ها و…