مشاهده: گزارش های موضوعی متفرقه

روایتی نخبگانی از چالش‌ها و اولویت‌های سیاست‌گذاری عمومی دولت در ایران مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست…