مشاهده: برنامه های توسعه

گزارش های موضوعی متفرقه cb1fdafa-0bae-4314-a662-85a0a781274d

روایتی نخبگانی از چالش‌ها و اولویت‌های سیاست‌گذاری عمومی دولت در ایران 9-درآمدی بر مسائل و چالشهای سیاستگذاری علم و فناوری در ایران

روایتی نخبگانی از چالش‌ها و اولویت‌های سیاست‌گذاری عمومی دولت در ایران مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست…