مشاهده: تجزيه و تحليل فلسفي مديريت : بهبود رويه ها