مشاهده: دانش بنیان از دیدگاه دکتر روحانی رئیس جمهور