مشاهده: دشوار شدن تصمیم گیری

گزارش های موضوعی متفرقه cb1fdafa-0bae-4314-a662-85a0a781274d

روایتی نخبگانی از چالش‌ها و اولویت‌های سیاست‌گذاری عمومی دولت در ایران 7-مسایل و اولویت های سیاستی در حوزه سیاستگذاری حقوقی و قضایی

روایتی نخبگانی از چالش‌ها و اولویت‌های سیاست‌گذاری عمومی دولت در ایران  روایت هفتم مسایل و اولویت…