مشاهده: رونق تجاری سازی از طریق نظام مالیاتی اختراع