مشاهده: سال 1396 :سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال