مرور: اخبار

دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران و  مرکز بررسی‌ های استراتژیک ریاست جمهوری  با همکاری اندیشکده سیاست…

درباره آزمایشگاه خط مشی نظریات معطوف به برساخت اجتماعی فناوری، فناوری و جامعه را…