مرور: مفاهیم و نظریه های خط مشی گذاری

نکات مشاوره ای

درباره آزمایشگاه خط مشی نظریات معطوف به برساخت اجتماعی فناوری، فناوری و جامعه را…