مرور: مسأله یابی، دستورگذاری و مشروعیت یافتن خط‌ مشی عمومی

مسأله یابی، دستورگذاری و مشروعیت یافتن خط‌مشی عمومی بخش سوم دستورگذاری (دستور کار)،فرآیند دستورگذاری ‌ (دستور کار) جهت دریافت نسخه…

ادامه مطلب

 مسأله یابی، دستورگذاری خط‌مشی عمومی فصل دوم جبرگرایی اقتصادی،اثر متقابل سیاست و اقتصاد اندیشه‌ها و ایدئولوژی جهت دریافت نسخه الکترونیکی…

ادامه مطلب