مشاهده: شاخص های جهانی

شاخص های جهانی photo_2018-04-04_12-16-21
رتبه و امتیاز ده کشور اول در گزارش رقابت‌پذیری سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷ در زیرشاخص‌های نیازهای اساسی، ارتقای بهره‌وری و نوآوری

رتبه و امتیاز ده کشور اول در گزارش رقابت‌پذیری سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷ در زیرشاخص‌های نیازهای اساسی، ارتقای بهره‌وری و نوآوری منبع: ایران…

۱ ۲ ۳ ۴