مرور: شاخص های جهانی

رتبه و امتیاز ده کشور اول در گزارش رقابت‌پذیری سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷ در زیرشاخص‌های نیازهای اساسی، ارتقای بهره‌وری و نوآوری منبع: ایران…

ادامه مطلب