مرور: اولین مدرسهٔ تابستانهٔ روش تحقیق در علوم سیاسی و روابط بین‌الملل