مرور: اولین نشست:جایگاه فرهنگ در سیاست گذاری فناوری