مرور: با بدهی پرسپولیس و استقلال چند مدرسه می‌توان ساخت؟