مرور: برنامة پنجم توسعه و رفاه اجتماعی

روایتی نخبگانی از چالش‌ها و اولویت‌های سیاست‌گذاری عمومی دولت در ایران سیاستگذاری رفاه در ایران؛…