مرور: برنامه سخنرانی ها، کارگاه ها و پانل نخستین کنفرانس مدیریت دولتی ایران با محور خط مشی گذاری عمومی