مرور: بنیانگذار و استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف