مرور: خط مشی پژوه مثل تبلیغاتچی است اما این کجا و آن کجا