مرور: خط مشی گذاری

دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران و  مرکز بررسی‌ های استراتژیک ریاست جمهوری  با همکاری اندیشکده سیاست…