مرور: دانشگاه تربیت مدرس

سمینارصلح مثبت زمان برگزاری:دوشنبه 10 اردیبهشت ماه97 ساعت:15الی 18 نشانی: تقاطع بزرگراه های شهیدچمران وآل احمد-دانشگاه…