مرور: دکتر علی اصغر پورعزت، رییس انجمن مدیریت دولتی ایران و عضو هیات علمی دانشگاه تهران