مرور: رهبری و الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی : لازمه‌ی تحقق الگوی اسلامی–ایرانی پیشرفت و رسوخ آن در میان نخبگان، گفتمان‌سازی آن در جامعه است.