مرور: رویکردی اقتصادی در تطبیق با اهداف سند چشم انداز، برنامه ششم توسعه و موقعیت جهانی مرکز پژوهش های مجلس