مرور: زلزله

هموطن تسلیت! درگذشت هموطنان عزیز را در حادثه دهشتناک زلزله اخیر، تسلیت عرض می نماییم.