مرور: سامانه تسویه چک

قانون چک جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل،کلیک کنید قانون چک (مصوب سال 1382) ماده ۱:…