مرور: مرکزبررسی های استراتژیک ریاست جمهوری

روایتی نخبگانی از چالش‌ها و اولویت‌های سیاست‌گذاری عمومی دولت در ایران سیاستگذاری رفاه در ایران؛…

روایتی نخبگانی از چالش‌ها و اولویت‌های سیاست‌گذاری عمومی دولت در ایران مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست…