مرور: مسائل و چالشهای سیاستگذاری علم و فناوری

روایتی نخبگانی از چالش‌ها و اولویت‌های سیاست‌گذاری عمومی دولت در ایران مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست…