مرور: موضوع شناسی: “نظارت موثر” و “حساب پس دهی كارآمد” و “اميد ریاضی سود از خطاكاري”