مرور: نخستین رویداد ملی پیچ خط مشی (جمع سپاری حل مسائل عمومی کشور)