مرور: نظارت و ارزیابی سیاستهای كلان

روایتی نخبگانی از چالش‌ها و اولویت‌های سیاست‌گذاری عمومی دولت در ایران مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست…