مرور: پول پاشی و سیاست های عوامگرایانه و بررسی تأثیرات آن