مرور: پیامبر گرامی اسلام (ص): هر کس بخشی از کار مسلمین را به عهده بگیرد و در آن بخش مانند کار خود ، دلسوزی واحساس مسئولیت نکند، بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد.