مرور: چشم انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و افغانستان و پاکستان (MENAP)