مرور: چهارمین نشست تخصصی برنامه ملی آینده نگاری علم و فناوری صنعت خودرو